Profesionalni Upravnik

VAŠA

Licenca za obavljanje poslova upravljanja zgradom

Profesionalni upravnik je fizičko lice koje je steklo licencu za obavljanje poslova upravljanja zgradom. Da bi stekao kvalifikaciju profesionalnog upravnika neophodno je da ispunjava sledeće uslove:

ima najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;
položi ispit za profesionalnog upravnika i stekne licencu u skladu sa ovim zakonom;
upiše se u registar koji vodi Privredna komora Srbije.

Poslovi upravljanja mogu biti povereni profesionalnom upravniku odlukom stambene zajednice ili odlukom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave u slučaju prinudne uprave.

VIZIJA

Prinudna uprava u stambenoj zajednici

Prinudna uprava u stambenoj zajednici je uprava koja se uvodi stambenoj zajednici kao pravnom licu ukoliko nije organizovano upravljanje i izabran upravnik u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast stanovanja. Postupak se pokreće podnošenjem prijave nadležnog inspektora ili vlasnika posebnog dela, a ovaj postupak vodi nadležna lokalna samouprava koja imenuje profesionalnog upravnika iz Registra profesionalnih upravnika koji vodi Privredna komora Srbije.

Profesionalni upravnik imenovan u postupku prinudne uprave je lice koje je steklo kvalifikaciju profesionalnog upravnika, zaposleno je ili angažovano kod organizatora profesionalnog upravljanja i izabrano je iz Registra profesionalnih upravnika u postupku uvođenja prinudne uprave stambenoj zajednici koja nije organizovala upravljanje u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada.

NAŠE

Obaveze profesionalnog upravnika

U skladu sa pravima i obavezama iz Zakona, upravnik zastupa i predstavlja stambenu zajednicu. To znači da sa početkom primene Zakona mora da: podnese prijavu za upis stambene zajednice u registar stambenih zajednica, izvrši poslove označavanja posebnih delova i drugih prostorija kao zajedničkih ili samostalnih delova zgrade, izvrši popis posebnih i zajedničkih delova zgrade, na osnovu postojeće tehničke i druge raspoložive dokumentacije koju dostavljaju vlasnici posebnih delova zgrade, uspostavlja i vodi evidenciju o vlasnicima posebnih delova, vlasnicima samostalnih delova i licima kojima su zajednički ili posebni delovi zgrade izdati u zakup, odnosno na korišćenje po drugom osnovu (za fizička lica ime, prezime i JMBG, a za pravna lica poslovno ime, adresa sedišta i matični broj), izvršava odluke stambene zajednice.

ISKUSTVO

Program održavanja zgrade

Profesionalni upravnik vrši poslove iz nadležnosti upravnika zgrade, ali pored toga on radi i sledeće: predlaže skupštini stambene zajednice program održavanja zgrade; stara se o održavanju zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade; uz saglasnost skupštine stambene zajednice odlučuje o načinu korišćenja zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade; obezbeđuje mogućnost prijavljivanja kvarova ili drugih problema (kao što su: nepoštovanje kućnog reda, buka i drugi štetni uticaji) u zgradi 24 časa neprekidno; na osnovu primljene prijave obavesti nadležni organ o problemu, odnosno zahteva preduzimanje odgovarajućih mera, od nadležnog organa; evidentira svaku primljenu prijavu sa podacima o problemu i vremenu prijema, kao i sa drugim podacima, ako su poznati (ime i prezime podnosioca prijave, licu koje je uzrokovalo probleme i drugo); obezbeđuje izvršenje radova hitnih intervencija u primerenom roku, a najkasnije 48 časova od trenutka prijave; predlaže skupštini stambene zajednice visinu naknade za održavanje zajedničkih delova zgrade i zemljišta.